ka?ak bahis cezas? – Yasad??? Bahis Cezas? 2022

Ka?ak Bahis Oynama Su?u Nedir?

Bahis oynad???m sitelerin yasad??? oldu?undan bihaber ?ekilde hareket ettim.Yasad??? bahis siteleri arac?l???yla devletimize zarar vermek gibi bir kast?m asla yoktur. Futbol, basketbol gibi pop?ler sporlar ba?ta olmak ?zere d?nya ?ap?nda oynanan ve b?y?k bir kesimin ilgi oda?? olan spor m?sabakalar? ?zerine bahis ve para koymak suretiyle oynat?lan ?e?itli oyunlar T?rkiye?de de ?o?u ilkede oldu?u gibi devlet tekelinde y?r?t?lmektedir. Hukukumuzda konu ile ilgili olarak kullan?lan mevzuat; 7258 Say?l? ?Futbol ve Di?er Spor M?sabakalar?nda Bahis ve ?ans Oyunlar? D?zenlenmesi Hakk?nda Kanun? ile 5237 Say?l? ?T?rk Ceza Kanunu? dur. Yasad??? bahis oynama su?unun cezas? bu kapsamda ele al?n?r.

ka?ak bahis cezas?

Su? fiili bir ?ekilde emniyet birimlerine veya savc?ya bildirildi?i zaman ?nce soru?turma ard?ndan da kovu?turma evreleri ba?layacakt?r. Bu s?re?te yukar?da bahsetti?imiz tedbirlere soru?turma evresinde sulh ceza hakimi, kovu?turma evresinde asliye ceza mahkemesi h?kmedecektir. Chargeback prosed?r?n?n yetersiz kald??? durumlarda ki?inin paras? art?k geri gelmez de?ildir. Ancak chargeback yolunda oldu?u gibi di?er imkanlarda da en ?nemli olan ?ey s?recin olabildi?ince erken ba?lat?lmas?d?r.

Bahis Sitesinden Nas?l Para ?ekilir?

Maddesinin farkl? bentlerine girecek su?lar? ger?ekle?tirdi?i veya bir eylemle 7258 say?l? Kanunun 5. Maddesinin d???nda bir ba?ka kanuna konu su?u i?ledi?inde, TCK m.44?de d?zenlenen fikri i?tima m?essesi g?ndeme gelecek, fail en a??r cezay? ?ng?ren su?tan cezaland?r?lacak, di?erinden veya di?erlerinden cezaland?r?lmayacakt?r. Yasa d??? faaliyet g?steren s?z konusu siteler bununla birlikte s?kl?kla hileli yaz?l?mlar kullanarak kullan?c?lar?n? da ma?dur etmektedir. S?z konusu hileli yaz?l?m kullan?m? ise kategorik olarak Bili?im Su?lar? kapsam?nda internet ?zerinden doland?r?c?l?k niteli?indedir.

  • Yasad??? bahis oynama su?unun cezas? bu kapsamda ele al?n?r.
  • 5 bin liradan 25 bin liraya kadar idari para cezas? yapt?r?m? uygulan?r.
  • Ayr?ca yasa d??? bahis ve ?ans oyunu oynat?lan i? yerleri m?h?rlenerek kapat?lmakta e?er bu oyunlar internet veya sanal ortam ?zerinden oynat?lmakta ise bu sanal ortamlara eri?imin engellenmesi sa?lanabilmektedir.
  • Ellibin T?rk Liras?ndan az idar? para cezas?n? gerektiren kabahatlerde ??, y?l zamana??m? vard?r.
  • Baz? avukat b?y?klerim 1 kere dedi ??nk? s?reklilik g?steriyor oldu?undan , baz?lar?da ka? kere fiil i?lendiyse yani burdaki eylem olarak ka? kere oynand?ysa.
  • Sitede yer alan bilgiler reklam ama?l? de?ildir ve i? geli?tirmeye y?nelik olarak kullan?lamaz.

?rne?in bu nedenle kanunda ceza olarak adli para cezas? yahut hapis cezas? ?ng?r?lmemi?, yaln?zca idari para cezas? ?ng?r?lm??t?r. Ayr?ca ki?inin adli sicil kayd?na herhangi bir kay?t da d???lmemektedir. Ka?ak iddaa oynamak idari para cezas?n? gerektiren bir kabahattir. Ka?ak bahis oynayan memur, meslekten ihraca kadar gidebilecek disiplin soru?turmas? ge?irir. Yasad??? bahis oynayan memur, ka?ak iddaa oynayan memur hakk?nda disiplin soru?turmas? neticesinde k?nama cezas? verilebilir.

Yasa D??? Bahis Cezas? Nereye Gelir?

Sanal ya da de?il ka?ak bahis sitelerinin reklam?n? yay?nlamak ve bahsi te?vik etmek su? olarak kabul edilmektedir. Kayseri merkezli yasad??? bahis operasyonunda g?zalt?na al?nan 10 ??pheli adliyeye sevk edildi. Kayseri Cumhuriyet Ba?savc?l???nca y?r?t?len soru?turma kapsam?nda, ?l Emniyet M?d?rl??? Asayi? ?ube M?d?rl??? Ahlak B?ro Amirli?i ekiplerince, yakla??k 2 ay s?ren projeli ?al??ma sonucunda yasad??? bahis oynatanlar?n yakalanmas?na y?nelik d?zenlenen operasyonda g?zalt?na al?nan ?rg?t lideri M.U.

ka?ak bahis cezas?

Son zamanlarda Mersin Hukuk B?romuza ? bahis sitesinde kazan?lan paran?n ?denmesi i?in para istenmesi ? hususunda bir?ok ba?vuru almaktay?z. Ka?ak iddaa siteleri, ka?ak idda oynayan ki?ilerden hileli bir ?ekilde kazand??? paran?n vergisinin, komisyonunun pe?in olarak ?denmesini talep etmektedir. Yasad??? bahis kuponunun kazand???n? iddia ederek sizden masraf ve komisyon ad? alt?nda para isteyenlere itibar edilmemelidir. Yasad??? bahis sitelerine y?nelmek isteyen suserlerin bu sevdadan vazge?melerini ?neriyorum. Kayseri Cumhuriyet Ba?savc?l???nca y?r?t?len soru?turma kapsam?nda, ?l Emniyet M?d?rl??? Asayi? ?ube M?d?rl??? Ahlak B?ro Amirli?i ekiplerince, yakla??k 2 ay s?ren projeli ?al??ma sonucunda yasa d??? bahis oynatanlar?n yakalanmas?na y?nelik d?zenlenen operasyonda g?zalt?na al?nan ?rg?t lideri M.U. Ellibin Tu?rk Liras? veya daha fazla idari? para cezas?na karar verilmesi halinde yedi? y?ld?r.

Yasad??? Bahis Oynama Cezas? ?tiraz Dilek?esi

Hakk?nda verilen idari para cezas?na kar?? ki?i mahkemeye ba?vurarak itiraz edebilir. Verilen ceza idari para cezas? oldu?u i?in Kabahatler Kanunu’na g?re 15 g?n i?inde Sulh Ceza Mahkemesine ba?vurularak idari para cezas?n?n iptali istenebilir. ?nternet ?zerinde girdi?imiz sitelerde s?kl?kla kar??m?za bahis reklamlar? ??kmaktad?r. Bu ?ekilde reklam vererek yasad??? bahis oynamaya te?vik etmek 7258 say?l? Kanun 5/1-?. ?llegal bahis ?irketlerinin para nakline arac?l?k edenlere 3 y?ldan 5 y?la kadar para cezas? ve 5 bin T?rk liras? da adli para cezas? verilmektedir. ??te yasa d??? bahis eylemin su? olarak kar??m?za ??kt??? ihtimal buradad?r.

  • Emniyet M?d?rl????n?n cezay? tebli? yaz?s?n?n ard?ndan yasal s?resi i?erisinde yap?lacak ba?vuru e?er olumlu sonu?lanacak olursa illegal bet para cezas? ortadan kalkacakt?r.
  • Yasad??? bahis oynatmak, yasad??? bahis oynat?lmas?na arac?l?k etmek ya da yasad??? bahis oynat?lan yerin reklam?n? yapmak suretiyle yasad??? bahise te?vik etmekten ?t?r? adli yapt?r?mlar olmas? nedeniyle savc?l?k taraf?ndan ceza soru?turmas? y?r?t?l?r.
  • TCK m.228?e g?re; ?Kumar oynanmas? i?in yer ve imkan sa?layan ki?i, bir y?ldan ?? y?la kadar hapis ve iki y?z g?nden a?a?? olmamak ?zere ve adli para cezas? ile cezaland?r?l?r.
  • Ancak bunu iyi bir avukat vas?tas?yla yapman?z daha sa?l?kl? olacakt?r.

Yani bug?n ceza alan bir ki?i 1 y?l ?nce yapt??? i?lemden tekrar ceza alabiliyor kanuna g?re. Uygulamas?nda sizin dedi?iniz gibiyse kanuna ayk?r? oluyor. Eyl?l ay?nda ceza geldikten sonra oynamaya devam ettin mi karde?im?

Yasad??? Bahis Oynatma Su?u

Ayn? ?ekilde hi? kimse izni olmayan bir site ?zerinden bahis oynatamaz. Para aktar?m?n?n sa?lan?yor olmas? da ciddi bir su? unsurudur. Ayn? zamanda bahis sitelerinin reklamlar?n? yapanlar, bu sitelerde bahis oynayanlar da ceza alacakt?r. Yasa d??? bahis cezas? su?un niteli?ine g?re artabiliyor bahsegel giri? ya da azalabiliyor. Genelde adli para cezas? ile hapis cezas? bir arada veriliyor. Yasad??? bahis oynatma su?u, 5237 say?l? T?rk Ceza Kanunu?nda de?il 7258 Say?l? Futbol ve Di?er Spor m?sabakalar?nda Bahis ve ?ans Oyunlar? D?zenlenmesi Hakk?nda Kanun ile d?zenlenmektedir.

Scroll to Top
Scroll to Top